thai2english logo

approval

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural approvals ]
  การอนุมัติ;การเห็นด้วย
  gaan à-nú-mát ;gaan hĕn dûuay
 • 2
  [ Singular noun, plural approvals ]
  ความนิยม;ยินยอม
  kwaam ní-yom ;yin yom