thai2english logo

also

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adverb ]
  ด้วย;ก็;เช่นกัน;เหมือนกัน;อีกด้วย
  dûuay ;gôr ;chên gan ;mĕuuan gan ;èek dûuay

Example Sentences

 • คุณเห็นด้วยกับเขาหรือเปล่าล่ะ
  kun hĕn dûuay gàp kăo rĕu bplào lâ
  Do you also agree with him ?
 • ยังไง · วันนี้คุณก็ดูดีจริงๆ · นะ
  yang ngai · wan née kun gôr doo dee jing jing · ná
  Also, you were great today.
 • คุณรู้จักเขาด้วยเหรอ · แม่นม
  kun róo jàk kăo dûuay rĕr · mâe nom
  Did you also know him nanny ?
 • ฉันไม่รู้เหมือนกัน
  chăn mâi róo mĕuuan gan
  I also don't know.
 • ผมก็เป็นอาจารย์เหมือนกัน
  pŏm gôr bpen aa-jaan mĕuuan gan
  I am also a teacher.
 • พ่อก็รู้จักเขา
  pôr gôr róo jàk kăo
  You also know her.