thai2english logo

ahead

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adjective, adverb ]
  ล่วงหน้า
  lûuang nâa

Example Sentences

 • เอาสิครับ · ยิงเลย
  ao sì kráp · ying loiie
  Go ahead, shoot.
 • เขาบอกว่าเชิญเลย
  kăo bòk wâa chern loiie
  He says go ahead.
 • เอาเลย
  ao loiie
  Go right ahead.
 • เอาเลย · ฉันจะแฉเรื่องคุณด้วย
  ao loiie · chăn jà chăe rêuuang kun dûuay
  Go ahead. I'll expose you.
 • เอาเลย · บอกไปเลย
  ao loiie · bòk bpai loiie
  Go ahead, tell them.
 • ไปก่อนเลย
  bpai gòn loiie
  Go ahead first.