after

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adverb ]
  ติดตาม;แสวงหา;ตามหา
  dtìt dtaam ;sà-wăeng hăa ;dtaam hăa
 • 2
  [ Conjunction ]
  หลัง;หลังจาก;หลังๆ;ข้างหลัง;ทีหลัง;ภายหลัง
  lăng ;lăng jàak ;lăng lăng ;kâang lăng ;tee lăng ;paai lăng

Example Sentences

 • พี่เจอมันหลังจากไฟดับ
  pêe jer man lăng jàak fai dàp
  I found this after the fire.
 • จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้
  jà gèrt à-rai kêun lăng jàak née
  What will happen after this ?
 • ดื่มทุกครั้งหลังอาหาร
  dèum túk-kráng-lăng aa-hăan
  Drink one after every meal.
 • คุณต้องการอะไรเหรอ
  kun dtông gaan à-rai rĕr
  What are you after ?
 • คุณจะทำอะไรหลังจากนี่ล่ะ
  kun jà tam à-rai lăng jàak nêe lâ
  What are you after ?
 • หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น
  lăng jàak nán gèrt à-rai kêun
  What happened after that ?