thai2english logo

act

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural acts ]
  ตอน;ฉาก
  dton ;chàak
 • 2
  [ Singular noun, plural acts ]
  บัญญัติ;พระราชบัญญัติ
  ban-yàt ;prá râat-chá-ban-yàt
 • 3
  [ Singular noun, plural acts ]
  ประพฤติ;ความประพฤติ;ปฏิบัติการ;การกระทำ
  bprà-préut ;kwaam bprà-préut ;bpà-dtì-bàt gaan ;gaan grà-tam
 • 4
  [ Verb ]
  ทำตัว;ทำท่า
  tam dtuua ;tam tâa
 • 5
  [ Verb ]
  แสดง
  sà-daeng

Example Sentences

 • งั้นก็ทำตัวให้เหมือนหน่อยซิ
  ngán gôr tam dtuua hâi mĕuuan nòi sí
  Then act like one.
 • อย่าทำท่าทางโหด
  yàa tam tâa taang hòht ๆ
  Don't act wild.
 • ใครๆ · ก็สามารถแสดงได้
  krai krai · gôr săa-mâat sà-daeng dâai
  Anyone can act.
 • ถ้าผมทำได้ · คุณก็ทำได้
  tâa pŏm tam dâai · kun gôr tam dâai
  If I can act, you can act.
 • ถ้าผมทำได้ · คุณก็ทำได้
  tâa pŏm tam dâai · kun gôr tam dâai
  If I can act, you can act.
 • แล้วก็อย่าทำอะไรห่าม · นะ
  láew gôr yàa tam à-rai hàam ๆ · ná
  Don't act wild.