thai2english logo

about

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adjective ]
  ราว;ประมาณ;สัก
  raao ;bprà-maan ;sàk
 • 2
  [ Preposition ]
  เกี่ยวกับ;เรื่อง
  gìieow gàp ;rêuuang

Example Sentences

 • กำลังพูดเรื่องอะไรอยู่
  gam-lang pôot rêuuang à-rai yòo
  What are you talking about ?
 • ฉันยิ่งกังวลมากขึ้นไปอีก
  chăn yîng gang-won mâak kêun bpai èek
  I am more worried about you.
 • คุณกำลังคิดอะไรอยู่
  kun gam-lang kít à-rai yòo
  What are you thinking about ?
 • เรื่องของเขานะ
  rêuuang kŏng kăo ná
  What about her ?
 • แล้วหลังจากนั้นล่ะ
  láew lăng jàak nán lâ
  What about afterwards ?
 • กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่เหรอ
  gam-lang kít rêuuang à-rai yòo rĕr
  What are you thinking about ?