thai2english-logo
search

Thailand National Science and Technology Development Agency

  • Add to favorites
  • 1
    [ Noun ]
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
    săm-nák ngaan pát-tá-naa wít-tá-yaa sàat láe ték-noh-loh-yee hàeng châat