thai2english-logo
search

International Monetary Fund

  • Add to favorites
  • 1
    [ Noun ]
    กองทนการเงินระหว่างประเทศ;กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
    gong ton gaan-ngern-rá-wàang-bprà-tâyt ;gong tun gaan ngern rá-wàang bprà-tâyt