thai2english-logo
search

International Atomic Energy Agency

  • Add to favorites
  • 1
    [ Noun ]
    สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
    săm-nák ngaan pá-lang ngaan bpà-rá-maa-noo rá-wàang bprà-tâyt