thai2english-logo
search

Crown Property Bureau

  • Add to favorites
  • 1
    [ Noun ]
    สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
    săm-nák ngaan sáp sĭn sùan prá má-hăa gà-sàt