thai2english-logo
search

ท่า

 • Transliteration
  tâa
 • Thai Phonetic
  [ ท่า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • จะเอาท่าไหนดี
  jà ao tâa năi dee
  What pose would you like ?
 • ว่ายท่าลูกหมาตกน้ำนะ
  wâai tâa lôok măa dtòk náam ná
  You'll do the dog paddle.
 • ท่าเต้นปู · ท่าเต้นปู
  tâa dtâyn bpoo · tâa dtâyn bpoo
  Crab dance, crab dance.
 • ท่าเต้นปู · ท่าเต้นปู
  tâa dtâyn bpoo · tâa dtâyn bpoo
  Crab dance, crab dance.
 • ฉันศึกษาท่าต่างๆ
  chăn sèuk-săa tâa dtàang dtàang
  I studied the diagrams.
 • ท่ารองประธานบอกเหรอ
  tâa rong bprà-taan bòk rĕr
  Did vice president say so ?