ต้นปริกน้ำค้างต้น-ปฺริก-น้ำ-ค้าง
dtôn-bprìk-nám-káang
  • Noun
    Asparagus Fern (Scientific Name:Asparagus Densiflorus)Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish