นกกระเต็น

  • Transliteration
    nók grà-dten
  • Thai Phonetic
    [ นก กฺระ-เต็น ]