ตุลาการทหาร

  • Transliteration
    dtù-laa gaan tá-hăan
  • Thai Phonetic
    [ ตุ-ลา กาน ทะ-หาน ]