ตุลาการทหาร

  • Transliteration
    dtù-laa gaan tá-hăan
  • Thai Phonetic
    [ ตุ-ลา-กาน-ทะ-หาน ]