เอกภาพในการบังคับบัญชาเอก-กะ-พาบ ไน กาน-บัง-คับ-บัน-ชา
àyk-gà-pâap nai gaan-bang-káp-ban-chaaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish