อาหารประจำ

  • Transliteration
    aa-hăan bprà-jam
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน-ปฺระ-จำ ]