thai2english-logo
search

อาหาร

 • Transliteration
  aa-hăan
 • Thai Phonetic
  [ อา-หาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • นั่นอาหารของฉัน
  nân aa-hăan kŏng chăn
  That's my food.
 • นั่นคือ · อาหารปลาแผ่น
  nân keu · aa-hăan bplaa pàen
  That's fish food flakes.
 • ขอบคุณสำหรับอาหาร
  kòp kun săm-ràp aa-hăan
  Thanks for the food.
 • อะไร · รถเข็นอาหารเนี่ยะ
  à-rai · rót kĕn aa-hăan nîa
  What's with the food cart ?
 • ฉันจะรอที่ร้านอาหารของเขานะ
  chăn jà ror têe ráan aa hăan kŏng kăo ná
  I'll wait at her restaurant.
 • ไม่ดื่ม · กินอาหาร
  mâi dèum · gin aa-hăan
  Don't drink. Eat food.