อาณาจักรทวาราวดีอา-นา จัก ทะ-วา-รา-วะ-ดี
aa-naa jàk tá-waa-raa-wá-dee
  • Noun
    Dhavaravati KingdomTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish