อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาอา-นา จัก กฺรุง สี อะ-ยุด-ทะ-ยา
aa-naa jàk grung sĕe à-yút-tá-yaaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish