thai2english-logo
search

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

  • Transliteration
    aa-kaan săm-nák ngaan bpà-làt grà-suang gà-laa-hŏhm
  • Thai Phonetic
    [ อา-คาน สำ-นัก งาน ปะ-หฺลัด กฺระ-ซวง กะ-ลา-โหม ]
  • Add to favorites