ออกท่าออกทาง

  • Transliteration
    òk tâa òk taang
  • Thai Phonetic
    [ ออก ท่า ออก ทาง ]