thai2english-logo
search

อยู่

 • Transliteration
  yòo
 • Thai Phonetic
  [ หฺยู่ ]

Example Sentences

 • ฉันต้องอยู่ผิดห้องแน่เลย
  chăn dtông yòo pìt hông nâe loie
  I must be in the wrong room.
 • มีอะไรรบกวนคุณอยู่หรือเปล่า
  mee à-rai róp guan kun yòo rĕu bplào
  Is something bothering you ?
 • กำลังพูดเรื่องอะไรอยู่
  gam-lang pôot rêuang à-rai yòo
  What are you talking about ?
 • คุณกำลังคิดอะไรอยู่
  kun gam-lang kít à-rai yòo
  What are you thinking about ?
 • กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่เหรอ
  gam-lang kít rêuang à-rai yòo rĕr
  What are you thinking about ?
 • คุณฟังผมอยู่หรือเปล่า
  kun fang pŏm yòo rĕu bplào
  Are you listening to me ?