อดอาหาร

  • Transliteration
    òt aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ อด อา-หาน ]