องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตอง ปฺระ-กอบ ที่ ไม่ มี ชี-วิด
ong bprà-gòp têe mâi mee chee-wítTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish