thai2english-logo
search

องค์การนอกภาครัฐระหว่างประเทศ

  • Transliteration
    ong gaan nôk pâak rát rá-wàang bprà-tâyt
  • Thai Phonetic
    [ อง กาน นอก พาก รัด ระ-หฺว่าง ปฺระ-เทด ]
  • Add to favorites