thai2english-logo
search

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

  • Transliteration
    ong gaan gaan bin pon-lá-reuan rá-wàang bprà-tâyt
  • Thai Phonetic
    [ อง กาน กาน บิน พน-ละ-เรือน ระ-หฺว่าง ปฺระ-เทด ]
  • Add to favorites