thai2english-logo
search

องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

  • Transliteration
    ong gon gaan bin pon-lá-reuan rá-wàang bprà-tâyt
  • Thai Phonetic
    [ อง กอน กาน บิน พน-ละ-เรือน ระ-หฺว่าง ปฺระ-เทด ]
  • Add to favorites