thai2english logo

ใหญ่

 • Transliteration
  yài
 • Thai Phonetic
  [ ไหฺย่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • มันเป็นปัญหาใหญ่
  man bpen bpan-hăa yài
  It is a major problem.
 • ปัญหาใหญ่อะไร
  bpan-hăa yài à-rai
  What major problem ?
 • แล้วอะไรล่ะปัญหาใหญ่
  láew à-rai lâ bpan-hăa yài
  What major problem ?
 • ไม่ · เอาอันใหญ่
  mâi · ao an yài
  No, the big one.
 • ตัวมันใหญ่ได้สักแค่ไหน
  dtuua man yài dâai sàk kâe năi
  How big do they get ?
 • ให้หน้าต่างใหญ่ขึ้นหน่อยได้ไหม
  hâi nâa dtàang yài kêun nòi dâai măi
  Can the window be bigger ?