แห่ง

  • Transliteration
    hàeng
  • Thai Phonetic
    [ แห่ง ]

Example Sentences

  • ไปเถอะ · บินไปสู่ห้วงแห่งรักของคุณเถอะ
    bpai tùh · bin bpai sòo hûang hàeng rák kŏng kun tùh
    Go, fly to your love.
  • ตอนนี้ผมเป็นบุตรแห่งแสง
    dton-née pŏm bpen bùt hàeng săeng
    I'm now a child of light.
  • อาณาจักรแห่งคุณธรรม
    aa-naa jàk hàeng kun-ná-tam
    A kingdom of conscience.
  • ที่ไหนซักแห่งที่นี่
    têe năi sák-hàeng têe nêe
    Somewhere in here.
  • นี่คือช่วงเวลาแห่งสันติ
    nêe keu chûang way-laa hàeng săn-dtì
    This is a time of peace.
  • ที่วิทยาลัยไหนสักแห่งในเมือง
    têe wít-tá-yaa-lai năi sàk-hàeng nai meuang
    Some college downtown.