thai2english-logo
search

แห่ง

 • Transliteration
  hàeng
 • Thai Phonetic
  [ แห่ง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ไปเถอะ · บินไปสู่ห้วงแห่งรักของคุณเถอะ
  bpai tùh · bin bpai sòo hûang hàeng rák kŏng kun tùh
  Go, fly to your love.
 • ตอนนี้ผมเป็นบุตรแห่งแสง
  dton-née pŏm bpen bùt hàeng săeng
  I'm now a child of light.
 • อาณาจักรแห่งคุณธรรม
  aa-naa jàk hàeng kun-ná-tam
  A kingdom of conscience.
 • ที่ไหนซักแห่งที่นี่
  têe năi sák-hàeng têe nêe
  Somewhere in here.
 • นี่คือช่วงเวลาแห่งสันติ
  nêe keu chûang way-laa hàeng săn-dtì
  This is a time of peace.
 • ที่วิทยาลัยไหนสักแห่งในเมือง
  têe wít-tá-yaa-lai năi sàk-hàeng nai meuang
  Some college downtown.