เหล็กเสริมรับแรงเฉือนเหฺล็ก-เสิม รับ แรง เฉือน
lèk-sĕrm ráp raeng chĕuanTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish