thai2english-logo
search

หีบ

 • Transliteration
  hèep
 • Thai Phonetic
  [ หีบ ]

Example Sentences

 • หีบสมบัติของฉัน
  hèep sŏm-bàt kŏng chăn
  My treasure chest.
 • กุญแจจะพาไปยังหีบ
  gun-jae jà paa bpai yang hèep
  Your key go to a chest.