หินลับมีด

  • Transliteration
    hĭn láp mêet
  • Thai Phonetic
    [ หิน ลับ มีด ]