หินลับมีด

 • Transliteration
  hĭn láp mêet
 • Thai Phonetic
  [ หิน-ลับ-มีด ]
 • 1
  [ Noun ]
  whetstone ; grinding stone
  Components