หินทราย

  • Transliteration
    hĭn saai
  • Thai Phonetic
    [ หิน ซาย ]