หินชั้น

  • Transliteration
    hĭn chán
  • Thai Phonetic
    [ หิน ชั้น ]