หินชนวน

  • Transliteration
    hĭn chá-nuan
  • Thai Phonetic
    [ หิน ชะ-นวน ]