หินงอก

  • Transliteration
    hĭn ngôk
  • Thai Phonetic
    [ หิน งอก ]