หินกรวด

  • Transliteration
    hĭn grùat
  • Thai Phonetic
    [ หิน กฺรวด ]