thai2english logo

หิน

 • Transliteration
  hĭn
 • Thai Phonetic
  [ หิน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ฉันไม่มีหิน
  chăn mâi mee hĭn
  I don't have the stone.
 • ฉันไม่มีหินนั่น
  chăn mâi mee hĭn nân
  I don't have the stone.
 • หินอยู่ไหน
  hĭn yòo năi
  Where is it ?
 • ผมไม่มีหินนั่น
  pŏm mâi mee hĭn nân
  I don't have the stone.
 • มันเป็นหินหรือเปล่า
  man bpen hĭn rĕu bplào
  Is it not a stone ?
 • หินกลิ้งไปกลิ้งมาอะไร
  hĭn glîng bpai glîng maa à-rai
  What rolling stone ?