หิน

  • Transliteration
    hĭn
  • Thai Phonetic
    [ หิน ]