หาอาหาร

  • Transliteration
    hăa aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ หา-อา-หาน ]