หาย

  • Transliteration
    hăai
  • Thai Phonetic
    [ หาย ]