thai2english-logo
search

หา

 • Transliteration
  hăa
 • Thai Phonetic
  [ หา ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • โทรหาเขาด้วย · ตอนเขากลับมา
  toh hăa kăo dûay · dton kăo glàp maa
  Call him when he gets back.
 • การมาหาเรามันไม่ทำให้เจ็บปวดหรอก
  gaan maa hăa rao man mâi tam hâi jèp bpùat ròk
  Visiting us won't hurt.
 • คุณหาเจอหรือเปล่า
  kun hăa jer rĕu bplào
  Did you find out ?
 • เขาหาแฟลตใหม่ให้เราได้แล้ว
  kăo hăa fláet-mài hâi rao dâai láew
  He found a new flat for us.
 • คุณหาอะไรอยู่หรือ
  kun hăa à-rai yòo rĕu
  What are you looking for ?
 • หาใครอยู่เหรอ
  hăa krai yòo rĕr
  Are you looking for someone ?