หัวหน้าส่วน

  • Transliteration
    hŭa nâa sùan
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า ส่วน ]