หัวหน้าส่วน

  • Transliteration
    hŭa nâa sùan
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-ส่วน ]