หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

  • Transliteration
    hŭa nâa fàai săy-naa-tí-gaan bprà-jam pôo bang-káp ban-chaa
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-ฝ่าย-เส-นา-ทิ-กาน-ปฺระ-จำ-พู่-บัง-คับ-บัน-ชา ]