หัวหน้าทัวร์

  • Transliteration
    hŭa nâa tua
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-ทัว ]