หัวหน้าครอบครัว

  • Transliteration
    hŭa nâa krôp krua
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า คฺรอบ คฺรัว ]