thai2english-logo
search

หัวหน้า

 • Transliteration
  hŭa nâa
 • Thai Phonetic
  [ หัว น่า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • หัวหน้าให้หาค่ะ
  hŭa nâa hâi hăa kâ
  Chief is looking for you.
 • เจ็บไหมครับท่านหัวหน้า
  jèp măi kráp tân hŭa nâa
  Does it hurt, boss ?
 • เขาไปตีหัวหน้าใหญ่งั้นเหรอ
  kăo bpai dtee hŭa-nâa-yài ngán rĕr
  He hit the big boss ?
 • หัวหน้าพยาบาลอยู่เหรอเนี่ย
  hŭa nâa pá-yaa-baan yòo rĕr nîa
  The chief nurse is there ?
 • นั่นหัวหน้าพวกเรา
  nân hŭa nâa pûak rao
  That's our boss.
 • หัวหน้าพยาบาลอยู่ที่นั่นเหรอ
  hŭa nâa pá-yaa-baan yòo têe nân rĕr
  The chief nurse is there ?