หัวล้าน

  • Transliteration
    hŭa láan
  • Thai Phonetic
    [ หัว ล้าน ]