หัวเราะเยาะ

  • Transliteration
    hŭa rór yór
  • Thai Phonetic
    [ หัว-เราะ-เยาะ ]