thai2english-logo
search

หัวเราะ

 • Transliteration
  hŭa rór
 • Thai Phonetic
  [ หัว เราะ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • หัวเราะทำไมเหรอ
  hŭa rór tam-mai rĕr
  Why are you laughing ?
 • หัวเราะทำไม
  hŭa rór tam-mai
  Why are you laughing ?
 • กรุณาอย่าหัวเราะ
  gà-rú-naa yàa hŭa rór
  Please don't laugh.
 • คุณหัวเราะทำไม
  kun hŭa rór tam-mai
  Why do you laugh ?
 • หัวเราะสิถ้าอยากทำ
  hŭa rór sì tâa yàak tam
  Laugh if you want.
 • คุณหัวเราะอะไร
  kun hŭa rór à-rai
  What are you laughing at ?