หัวแม่มือ

  • Transliteration
    hŭa mâe meu
  • Thai Phonetic
    [ หัว แม่ มือ ]